• Когато гражданинът има увреждания, които не му дават възможност да участва в процеса и е неграмотен органът, пред който се извършват съдопроизводствените дейности е длъжен да назначи тълковник, чрез когото той да комуникира;

  • В случай, че гражданинът не знае български език органът, пред който се извършват съдопроизводствените дейности е длъжен да назначи преводач.

  • Гражданите, които имат нужда от правна помощ, но не могат да си я позволят могат да разчитат на Националното бюро за правна помощ. Тя се предоставя след молба до бюрото или до съда. В молбата трябва да се посочат основанията за това (имат право да получават месечна социална помощ или имат право да получавам целева помощ за отопление през зимните месеци на тази или  на предходната година или са настанени в специализирана институция за предоставяне на социални услуги или са дете в риск). Предоставянето става по преценка съответно на Националното бюро или съда като взимат предвид доходите, имущественото състояние, семейното положение, здравословното състояние, трудовата заетост, възрастта на подаващия молбата и други относими обстоятелства.  Важно при предоставянето на правна помощ е да се знае, че заплащане за нея може да се дължи в последствие  – в случай, че лицето, което е получило такава помощ безплатно загуби делото. Безплатната правна помощ се прекратява от момента, в които настъпи промяна в обстоятелствата, въз основа на които е отпусната.

  • Лицата могат да искат от съда освобождаването от такси и разноски (включително и за вещи лица). Винаги се освобождават ищците – работници, служители и членове на кооперации, по искове, произтичащи от трудови правоотношения;  ищците – по искове за издръжка; по искове, заведени от прокурор;  ищеца – по искове за вреди от непозволено увреждане от престъпление, за което има влязла в сила присъда; назначените от съда особени представители на страна, чийто адрес не е известен. По преценка на съда с оглед на доходите, имущественото състояние, семейното положение, здравословното състояние, трудовата заетост, възрастта на подаващия молбата и други относими обстоятелства.

Font Resize