Специално за хората с увреждания на интернет страниците на съдилищата, както и на различни информационни табели непосредствено до входа са указани различните възможности и улеснения за достъпа до физическата и документална среда в съда, а именно:

  • В почти всички съдилища има разработена специална Наредба за обслужване на лица с различни видове затруднения и увреждания. Обикновено правилата за работа с хора с увреждания са качени и на интернет сайтовете на съдилищата.

  • Обикновено в различните съдилища са определени специални зали на 1 етаж на сградите, в които се провеждат съдебните заседания с цел улеснен достъп.

  • За улеснение на хората в почти всички български съдилища има възможност да се плащат такси по електронен път. ПОС терминалите се намират в счетоводството и в Бюро съдимост. Отделно служителите на съда информират гражданите за възможностите да направят плащане, за да може лицето да се ориентира възможно най-добре в процедурата.

  • Обикновено в деловодството на съда има информационни табели в помощ на гражданите, както и бланки и образци на различни документи, които се намират във фоайето на сградата.

  • В повечето Окръжни и част от Районните съдилища е налично обособено работно място за незрящи, неграмотни и лица с намален слух, като се използва специализиран софтуерен продукт за синтез на реч, който преобразува текст в говор. По този начин могат да бъдат чути съдебни решения, присъди, споразумения, протоколи от заседания. Има възможност да се направи справка в правно-информационната система за текст от даден закон.

  • В някой съдилища има изградени специални помещения за разпит на деца или жени претърпели насилие. Чрез т.нар. „сини стаи“ се създава щадяща среда да се разпитват деца, преживели насилие.

  • На сайтовете на повечето съдилища, обикновено в секция „Граждани“ има специален линк към възможността за ползване на правна помощ. Обикновено има приложен и Образец на Формуляр за попълване.

  • В някой съдилища има възможност цялата текстова информация в сайта да се синтезира в говор, чрез натискане на специален бутон. Някъде има възможност текста на сайтовете на съдилищата да се увеличава до 6 пъти, чрез натискане на специален бутон за увеличение.

  • Повечето съдилища са оборудвани със специална рампа улесняваща достъпа до вътрешността на сградите на съдилищата, както и със стълбищни роботи. Обикновено указания и помощ при неговото използване дава охраната на входа на съда. Обикновено има и специално обучен административен служител, който оказва логистична подкрепа при използване на робота.

  • При липса на стълбищен робот, чрез обаждане в деловодството на съдилищата се осигурява специален човек или се осигурява достъп до служебен асансьор, който осигурява достъп на физически затрудненото лице до помещенията в сградата.

Font Resize