Медиаторът е трето неутрално лице, имащо за цел да подпомага спорещите страни за постигане на оптималното разрешаване на спорните въпроси. Целта на медиатора е да даде възможност на страните да изложат позициите си и да съдейства за преодоляване на различията и постигане на споразумение. Участието в процедурата по медиация е напълно доброволно. Всяка от страните може да я напусне винаги, когато прецени. В този случай делото в съда продължава и разглеждането му няма да бъде повлияно от процедурата по медиация. Медиаторът не може да извършва юридическа или друга експертна консултация по време на медиацията. Адвокатите могат да участват в процедурата по медиация и страните да се съветват с тях по всяко време. Медиация се провежда при спорове от гражданско-правен и административно-правен характер, при търговски, семейни или потребителски спорове, както и в случаите, предвидени по НПК, между физически и/или юридически лица.Медиация не се провежда, ако закон или друг нормативен акт предвижда друг ред за сключване на споразумение. В определени случаи медиация не е подходяща и не се провежда, ако има данни за:

– заплаха или насилие между страните;

– налице е конфликт на ценности;

– необходимо е публично  огласяване на резултата с оглед защитата на репутацията на страната или голям обществен интерес.

Реализирането на този способ за уреждане на спорове става чрез Центровете по медиация, които са създадени и съществуват в районните и окръжните съдилища. Такива центрове има създадени и към Арбитражни съдилища и към неправителствени организации

Център за спогодби и медиация към Софийски районен съд

http://srs.justice.bg/srs/270-%D0%97%D0%B0%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B0

Център по медиация към Районен съд (РС) Благоевград

http://blagoevgradrc.judiciary-bg.org/courts/rc/blagoevgrad/ws_blagoevgradrs.nsf/htdocs/MTUA8RFG3V.htm

Център по медиация и спогодби към Окръжен съд (ОС) и Районен съд (РС) Бургас

http://www.os-burgas.org/index.php/2017-06-19-12-49-29

Център за медиация към съдебен район и Окръжен съд (ОС) Варна

http://vos.bg/bg/court/mediation-centre

Център по медиация – Видин

https://mcmvidin.com/

Център по медиация във Велико Търново

https://vtrs.org/index.php/2015-03-08-16-45-14

Център по медиация към РС Горна Оряховица

http://gors.court-bg.org/index.php?im=164

Център по медиация Добрич

http://dobrichrs.court-bg.org/index.php?im=5

Център за медиация към ОС Ловеч

https://lovech-os.justice.bg/bg/3556

Център за медиация към ОС Монтана

https://montana-os.justice.bg/bg/3626

Център по медиация към РС и ОС Пазарджик

http://www.court-pz.info/about/page_court33.php?page=mediaciq

Център по спогодби и медиация към РС и ОС Перник

https://www.facebook.com/pages/category/Community-Service/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%B8-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B4-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B8-%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B4-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-2485512898157715/

Център за спогодби и медиация при РС и ОС Шумен

Стая 113 в сградата на Съдебната палата в Шумен. http://shumen.court-bg.org/index.php?im=64

Министерство на правосъдието – регистър на организациите за медиация

https://mediator.mjs.bg/Users/OrgList.aspx

Министерство на правосъдието – регистър на вписаните медиатори

https://mediator.mjs.bg/Users/MList.aspx

 

Font Resize