Адвокатурата е независим орган на правна закрила и процесуално представителство. Адвокатът е довереник, а търсещият адвокатска защита се определя като доверител. Осъществяването на функциите на адвоката е съобразено с обществения интерес и интереса на неговия доверител. Адвокатурата като институция има „запазено място“ в конституционната уредба в рамките на Глава шеста „Съдебна власт“ ( чл. 134). Правото на „адвокатска защита“ е издигнато до ранга на основно конституционно право, закрепено изрично в Конституцията на Р.България (КРБ), в чл. 30, ал. 4. Текстът предвижда право на такава защита за всеки „… от момента на задържането му или от момента на привличането му като обвиняем“. Предвижда се и право на срещи насаме с адвоката си (чл. 30, ал. 5 КРБ).

В системата на адвокатурата функционират: младши адвокати, адвокатски сътрудници в адвокатски дружества,  адвокати, Адвокатски съвет, Висш адвокатски съвет  и Адвокатска колегия.

  • Младши адвокат е правоспособен юрист- с по-малко от 2 години стаж, с успешно положен изпит за адвокат с високи професионални качества,  спрямо когото не съществуват пречки по чл. 5 от Закона за адрокатурата.Може да бъде вписан като младши адвокат въз основа на решение на Адвокатския съвет. Младшият адвокат може да представлява и защитава страни по дела в районните съдилища и по същите дела в окръжните съдилища, а заедно с друг адвокат – и по първоинстанционни дела в окръжните съдилища.

  • Адвокатските сътрудници се назначават по трудови  договори  от адвокати  и адвокатски дружества, и имат право на достъп до досиетата на делата и преписките, образувани от органите на съдебната власт и административните органи, по които техните работодатели са упълномощени да представляват интересите на клиентите си. Адвокатските сътрудници се вписват в специален регистър към адвокатската колегия.

  • Адвокатите са дееспособни български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които имат завършено висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност , с най-малко две години юридически стаж и положен успешно изпит за адвокат, притажаващи

необходимите нравствени и професионални качества за упражняване на адвокатската професия. След успешно представяне на изпит за адвокат и положена клетва, адвокатът се вписва в  регистъра на Адвокатската колегия и в Единния регистър на адвокатите при Висшия адвокатски съвет. Упражняването на адвокатската професия включва:

  1. устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото;

  2. изготвяне на всякакви книжа – молби, тъжби, заявления, жалби и други, свързани с възложената от клиента работа;

  3. представителство на доверителите и подзащитните и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица.

  • Адвокатските дружества са обединения на адвокати, които се осъществяват с договори за съдружие. С договора за съдружие могат да се сдружават адвокати или адвокатски дружества, вписани в регистрите на различни адвокатски колегии. Към окръжните съдилища се води регистър на адвокатските дружества.

  • Адвокатската колегия е регионално обединение на действащи адвокати и младши адвокати. Адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.

  • Адвокатския съвет е част от състава на Адвокатската колегия. Той разглежда молби за приемане на адвокати в адвокатската колегия.

Висш адвокатски съвет – разглежда по същество и се произнася с решение по жалби за мълчаливи откази на адвокатските съвети към адвокатските колегии в страната за приемане на адвокати. ВАС се състои от представители на адвокатските колегии от страната.

Висш адвокатски съвет – карта на контактите с адвокатските колегии в страната и техните регистри с вписани адвокати https://www.vas.bg/bg/c/advokatski-kolegii

 

Font Resize