Нотариусът е частно лице, на което държавата е възложила със закон публични функции, а именно: да извършва предвидените в закона нотариални действия (действия по удостоверяване) по охранителните производства по чл.569 – 594 ГПК. За да осъществява своите функции, нотариусът трябва да е вписан в Регистъра на нотариалната камара., която съществува като съсловна организация и не е държавен орган. Нотариалното производство,е вид охранително производство с  удостоверителен едностранен характер, т.е при него няма насрещна (противникова) страна, а актът, който се издава води до  настъпването на благоприятни за молителя последици, без да се засяга правното положение на друго лице (чужди права и интереси). Нотариалното удостоверяване може да се извърши само от нотариален орган – нотариус или помощник-нотариус (само в предвидените от закона случаи). Нотариалното удостоверяване се съдържа в нотариален документ, който е официален и свидетелстващ. Документът има доказателствена сила относно факта на извършеното нотариално удостоверяване, което е изявление за знание относно определени обстоятелства, станали пред или извършени от самия нотариус. Нотариусът може да извършва нотариални действия само в своя район. Нотариусът води свой служебен архив, който е неприкосновен и включва:

  • Нотариални регистри и книги;

  • Нотариални дела;

  • Други документи;

  • Печат на нотариуса.

Към Нотариалната камара е създадена информационна  система, която съдържа база данни- част от служебния архив на нотариуса.

Подлежащи на вписване нотариални актове могат да се издават само в канцеларията на нотариуса и в работно време. Други нотариални действия могат да се извършват от нотариуса и вън от неговата канцелария и в неработно време. Отказът да се извърши нотариално удостоверяване подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд.

Местата за нотариуси се заемат въз основа на конкурс, насрочен със заповед на министъра на правосъдието. Ноариусът заема позиция след влизане в сила на заповедта на министъра на правосъдието за вписване на съответния нотариус  в Регистъра на нотариалната камара  и изпълнението на изискванията  в Закона за съдебната власт – в т.ч осигуряване на наториална кантора.

Нотариусът е називисим при изпълнение на функциите си и и се подчинява само на закона. При задържане на нотариус или при привличането му като обвиняем за престъпление от общ характер се уведомяват министъра на правосъдието и Съвета на нотариусите.

При извършване на своите функции, нотариусът може да бъде подпомаган от помощник. Помощник – нотариусът може да осъществява по указанията на нотариуса всички действия от неговата компетентност, с изключение на:

  • Актове за учредяване, прехвърляне, изменение или прекратяване на вещни права върху недвижими имоти;

  • Актове за признаване право на собственост или ограничени вещни права върху недвижими имоти;

  • Актове за нотариално завещание и за отмяна на нотариално завещание

  • Актове, с които се учредяват или заличават ипотеки.

Помощник-нотариусът използва служебния архив и печата на нотариуса. Отношенията между него и нотариуса се уреждат с договор.

Когато нотариусът отсъства или не е в състояние да изпълнява своите функции, той може да бъде заместен, както от помощника си, така и от друг нотариус от същия район или от съдията по вписвания. Отношенията за това се уреждат с договор.

Нотариална камара на Република България


https://notary-chamber.bg/bg/notaries

 

 

Font Resize