Съдиите по вписванията имат следните функции:

  • Разпореждат, или отказват вписвания, отбелязвания или заличавания в имотния регистър. На вписване подлежат всички актове, с които се прехвърля право на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху имоти, както и актове с които се признават такива права; договори за прехвърляне на наследство, в което влиза имот; актове за отказване от вещни права върху имоти; договори за делба, както и съдебно-разпоредителни протоколи относно имоти ;молби на кредиторите на наследодателя или на заветниците за отделяне имотите на наследодателя; договори за наем на имот за срок по-дълъг от 1 година, както и договори за аренда; спогодби по спорове относно подлежащи на вписване актове; влезли в сила съдебни решения,които заместват актовете относно вещни права върху имоти, както и решения, с които се констатира съществуването на подлежащи на вписване актове; искови молби за разваляне, унищожаване, отменяне или признаване нищожността на подлежащи на вписване актове, нотариално заверени извлечения от дружествен договор или устав на търговско дружество и съгласие на вносителя на имот – апортна вноска; договори  за прехвърляне на  търговско предприятие, което включва вещно право върху имот; договори за прехвърляне на имот – частна държавна или общиннска соственост, сключени в писмена форма; административни актове по чл.16,ал.5 ЗУТ; предварителни договори за прехвърляне или учредяване на вещни права върху имоти; актове,с които се поправя очевидна фактическа грешка при вписани актове; преписи от обявени завещания с предмет вещно право върху имот.

Вписването в имотния регистър се извършва по молба от заинтересуваното лице или негов представител. В предвидени от закона случаи вписване може да се извърши и по молба на нотариус, както и служебно. Молбата следва да се подаде до съдията по вписванията чрез службата по вписванията.По молбата, съдията по вписванията се произнася с определение, което подлежи на незабавно изпълнение. Вписването може са бъде оспорено по исков ред от трети лица,чиито права са засегнати от него, както и от прокурора.;

  • Произнасят се за издаването на справки и удостоверения;

  • Извършват нотариални и други действия, предвидени в закона.

Всеки съдия по вписвания упражнява правомощията и функциите си в своя район“. Районите на съдиите по вписванията съвпадат с тези на районните съдилища, в които те работят. Ако в сътоветния Районен съд няма съдия по вписвания, или той  е възприпятстван да осъществавя функциите си, те се изпълняват от районен съдия, за което се уведомява министъра на правосъдието. На свой ред той може да възложи на държавен съдебен изпълнител от същия съд да изпълнява функции на съдия по вписванията.

Съдиите по вписванията се назначават от министъра на правосъдието след провеждане на конкурс. Той насрочва конкурса със своя заповед и определя реда за провеждане. Министърът на правосъдието може да отправя пепоръки, когато са констатирани пропуски в дейността на съответния съдия по вписванията, които не представляват дисциплинарни нарушения. Съдията по вписванията се освобождава от длъжност от министъра на правосъдието. Последният може и да го отстрани преждевременно от длъжност, когато съдията по вписванията бъде привлечен като обвиняем за престъпление от общ характер.

В службите по вписванията с повече от един съдия по вписванията, единият от тях с доказани професионални качества, се назначава от министъра на правосъдието за ръководител за срок от 5 години, с право на повторно назначавене. При отсъствие на ръководителя, той се замества от съдия по вписванията, определен от педседателя на съответния районен съд, за което се уведомява и министъра на правосъдието

Агенция по вписванията с контактите на регионалните дирекции на Агенцията

https://www.registryagency.bg/bg/za-agenciyata/ekip-i-struktura/

Font Resize