Осъществяват принудително изпълнение на частни притезания. На тях може да се възложи и събирането на вземания на органите на съдебната власт. При осъществяване на функциите си могат да търсят съдействието на полицейските органи

Държавните съдебни изпълнители са в районните съдилища. Там където няма държавен съдебен изпълнител, неговите функции се изпълняват от районен съдия, определен от председателя на съответния районен съд, за което се уведомява министъра на правосъдието. По правило, държавните съдебни изпълнители се назначават от министъра на правосъдието след провеждане на конкурс. Министърът на правосъдието може да отстрани от длъжност държавен съдебен изпълнител, привлечен като обвиняем за престъпление от общ характер. Държавните съдебни изпълнители носят дисциплинарна отговорност за виновно неизпълнение на служебните си задължения. Дисциплинарното наказание се  налага от министъра на правосъдието. Държавните съдебни изпълнители носят и деликтна гражданска отговорност по чл.49 от Закона за задълженията и договорите.

Асоциация на държавните съдебни изпълнители – списъка на държавните съдебни изпълнители

http://adsib.org/Частните съдебни изпълнители  са лица, на които държавата възлага принудителното изпълнение на частни притезания. Държавата може да им възложи и събирането на публични вземания. Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с този на съответния окръжен съд. При изпълнение на своите функции, частният съдебен изпълнител е независим и се подчинява само и единствено на закона. Частните съдебни изпълнители имат право на достъп до лични данни на длъжниците, когато това им е необходимо за целите на принудителното изпълнение. Те водят служебен архив, който е неприкосновен. Те могат да проучват имущественото състояние на длъжниците, да правят справки, да набавят необходимите им документи, да определят начина на принудителното изпълнение (запор на вещ/ възбрана на имот) и да бъдат пазачи на описаното за нуждите на принудителното изпълнение имущество

Частните съдебни изпълнители са уредени по разпоредбите на Закона за частните съдебни изпълнители. Те имат право да членуват в Камарата на частните съдебни изпълнители, която е създала и води Регистър на частните съдебни изпълнители. Той е публичен и всеки има право да получава достъп и извлечения от него.

 

 

  

Камара на частните съдебни изпълнители  – регистър на частните съдебни изпълнители

https://www.bcpea.org/viewpage.php?page_id=37

Font Resize