При решаване на спора в Арбитраж, се прилага нормативната уредба на арбитража, а именно: Закона за международния търговски арбитраж (ЗМТА). Съпоставено с държавното съдебно производство, арбитражното решаване на спорове има следните предимства:

 • По-бързо и по-евтино е, тъй като е едноинстанционно и неговите решения не подлежат на обжалване;

 • Арбитражното решение е значително по-стабилно от съдебното решение и може да бъде отменено при малко на брой хипотези;

 • Изборът на арбитри и процедура  от страните  по спора, дава възможност делото да се разгледа и реши от специалисти в дадената материя по приспособен към спецификата на делото ред.

 • За арбитража по международни дела не се прилагат ограниченията относно международната подведомственост на държавните съдилища.

Съществените недостатъци на арбитража са:

 • Той може да бъде наложен на практика от икономически силната страна по дадено правоотношение;

 • Не дава възможност за коригиране на неправилни и необосновани решения;

 • Не може едностранно да налага обезпечителни мерки, да привлича трети лица, да задължава свидетели и вещи лица да се явят лично на арбитражно заседание.

За да отнесат спора си за решаване от арбитраж, двете страни по него трябва да подпишат арбитражно споразумение, с което дават съгласието си да възложат на арбитраж да реши всички или някои спорове, които могат да възникнат или са възникнали между  тях.  Арбитражното споразумение е договор с процесуални последици. То трябва да бъде сключено в писмена форма, която е форма за действителност. Арбитражът е недопустим и по дела с подчертан обществен интерес, по които легитимация се признава и на прокурора (напр. за прекратяване на търговско дружество).Не се прилага арбитражно производство по 4 вида спорове:

 • С предмет вещни права върху недвижима вещ (имот)

 • С предмет владение върху имот;

 • За издръжка;

 • По трудово правоотношение.

Структурата на арбитража се определя в зависимост от неговия вид – инцидентен/постоянен/смесен; с обща/специална компетентност; вътрешен/международен арбитраж.

 • Инцидентният арбитраж се създава за решаване на конкретен спор или спорове, след което преустановява съществуването си.

 • Постоянният арбитраж се създава към определена организация (сдружение /фондация) за решаване на неопределен или неограничен брой дела по приет от тази организация правилник.

 • Смесеният арбитраж съчетава в себе си елементи на институционален и постоянен арбитраж (напр. постоянен арбитраж, но без листи на арбитри);

 • Арбитражът с обща компетентност може да разглежда всички арбитруеми имуществени спорове, а този със специална компетентност – само определени спорове (напр. само търговски дела).

 • При вътршения арбитраж и двете страни имат постоянен адрес или седалище в България.

 • При международния арбитраж – постоянният адрес или седалището на поне една от страните е в друга държава

Арбитражен съд – София

https://arbitrationcourtbg.org/new/index.php/arbitration-court-sofia

Арбитражен съд – Варна

https://arbitrationcourtbg.org/new/index.php/arbitration-court-varna

Арбитражен съд – Пловдив

https://arbitrationcourtbg.org/new/index.php/about-arbitration-court-plovdiv

Арбитражен съд – Бургас

https://arbitrationcourtbg.org/new/index.php/arbitration-court-burgas

Арбитражен съд – Благоевград

https://arbitrationcourtbg.org/new/index.php/arbitration-court-blagoevgrad

Арбитражен съд – Стара Загора

https://arbitrationcourtbg.org/new/index.php/arbitration-court-stara-zagora

Арбитражен съд – Велико Търново

https://arbitrationcourtbg.org/new/index.php/arbitrationcourt-veliko-tarnovo

Арбитражен съд – Русе

https://arbitrationcourtbg.org/new/index.php/arbitrationcourt-veliko-tarnovo-2

Арбитраж към Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА)

http://www.nipa.bg/?lang=BG

Арбитражен съд при Българска търговско-промишлена палата (БТПП)

https://www.bcci.bg/bcci-arbitration-court.html

Международни арбитражи

https://www.international-arbitration-attorney.com/bg/arbitral-institutions-and-arbitration-courts/

Font Resize