Основната цел на проекта е: „Повишаване на обществената подкрепа за провежданите реформи от съда и утвърждаването на гражданския мониторинг като основно средство за ефективно включване на активни НПО в процесите на оценка, стратегическо планиране, реформиране и модернизиране на съдебната система“.

Специфична цел 1:  Активизиране на обществения диалог за достъпна и прозрачна съдебна система, чрез разработването на обществена електронна платформа в помощ на гражданите и съда;

Специфична цел 2: Привличане на активни НПО за усвояване и прилагане на добрите практики, създадени от  ДС Искам да Знам“ за граждански мониторинг върху работата на магистратите . Тази цел се реализира, чрез провеждането на ефективно гражданско наблюдение върху работата на Окръжен съд – Перник от местна неправителствена организация и партньор по проекта – Фондация „Отворена врата“

Специфична цел 3: Повишаване на общественото доверие към съда, чрез разработената по проекта обществена електронна платформа в помощ на гражданите и съда, и популяризиране чрез нея на полезна информация за:

–      достъпа на хора от уязвими групи до съдебните зали за участието им в процеси, по които са страни или участници;

–      ползването на правна помощ от гражданите в съдебното производство;

–      прилагането на алтернативни методи за решаване на правни спорове, в това число и техники за медиация и арбитраж;

–      популяризиране на прилагани от съда мерки за прозрачност, независимост и достъпност, както и предложения на обществени организации и граждани за подобряване на работата му.

Дейност 2: Разработване на обществената електронна платформа в помощ на гражданите и съда.

Тази платформа ще се обособи като място за електронен обмен на информация, полезна най-вече за гражданите – да могат лесно да се ориентират в системата на правораздаване и особено когато имат конкретен казус, свързан с тази система – ползвайки платформата да получават помощ, насочване, връзка с институция или организация, която може да им помогне. Затова и в платформата са поканени да се присъединят не само правораздавателни органи, но и професионални организации на съдии, адвокати, медиатори, нотариуси. Чрез платформата гражданите ще получават своевременна и полезна информация за ползването на правна помощ; за възможности за прилагане на алтернативни методи за решаване на правни спорове/техники за медиация и арбитраж. Значително място в платформата ще бъде отделено за хората от уязвими групи и информация за достъпа им до съдебните зали за участие в процеси, по които са страни или участници. Чрез информацията, предоставяна във платформата на достъпен език и по достъпен начин, гражданите ще следят прилаганите от съда мерки за осигуряване на прозрачност, независимост и достъп до правосъдие за хора от уязвими групи. Например – докладът с резултати от гражданското наблюдение върху работата на съда в Перник ще бъде качен в платформата, както и доклади от проведени от Сдружението идентични наблюдения в други съдилища от страната.

Дейност 3: Провеждане на граждански мониторинг върху прозрачността, достъпността и независимостта на Окръжен съд – Перник

Чрез тази дейност ще бъдат усвоени и приложени практиките на мониторинга върху прозрачността, независимостта и достъпността на съда, които водещата организация по проекта създаде и приложи пилотно в Окръжен съд – Шумен и Районен съд – Шумен по предходен свой проект.

Дейност 4: Провеждане на информационна кампания за популяризиране на обществената платформа в помощ на гражданите и съда и на алтернативни методи за решаване на правни спорове.

Чрез подготовката и провеждането на общо 8 информационни събития, които ще преминат като work shop на територията на Шумен и Перник, максимален брой жители от двата региона ще научат за електронната платформа и как да я използват, а също и как да решават извънсъдебно правни спорове с алтернативни средства като медиация и арбитраж. Чрез информационната кампания ще бъдат популяризирани и резултатите от проведеното гражданско наблюдение на Окръжен съд – Перник.

Резултатите имат количествени и качествени измерители, в това число:

  • Създаването на обществена платформа за електронен обмен на информация в помощ на гражданите и правораздавателни и професионални организации;

  • Проведено анкетно проучване със събрана база данни, които ще се използват за създаването на модела на платформа;

  • Доклад от проведен 6 месечен граждански мониторинг на съда в Перник;

  • Максимален брой граждани от двата региона – Перник и Шумен, информирани за платформата и за алтернативни способи за извънсъдебно разрешаване на правни спорове.

Финансиране

Проектът е на стойност 91 514,71 лв. , от които 85% –  са предоставени от Европейския социален фонд, а 15% са съфинансиране от националния бюджет.

Срок: 18 месеца


ПРОДУКТИ ОТ ПРОЕКТА:

Доклад Анкетно проучване – изтегли
Доклад от гражданско наблюдение от съда в гр. Перник  – изтегли

НОВИНИ

Font Resize