Фондация „Отворена врата“ е създадена през 2008 г. и развива дейност на местно, регионално и национално ниво. Активно участва в социални програми и дейности, свързани с решаването на проблеми на хора с увреждания, хора в неравностойно положение, младежка заетост, иновации и развитие на иновативни технологии, нетрадиционни производства и др. Фондацията е участвала активно и в програми и проекти свързани с малцинствени групи, повишаване на тяхното образование, квалификация, преквалификация, и др. Членове на организацията са разработвали и управлявали проекти, свързани с изграждането на екопътеки, подобряването на биоразнообразието на определени територии, чистотата на водите и въздуха и др.

Фондация „Отворена врата“ е част от Програмата „КОСТ“, която е най-рано стартиралата програма на Европейския  съюз, създадена за да подкрепя  научните изследвания и технологичното развитие. От началото на седемдесетте години до днес, Програмата се е обособила в най-мащабната научна мрежа с над 35 членове от страните – членки на ЕС, и е отворена за участие на страни от всички континенти. Програмата е пример за глобален подход при решаването на важни научни и технологични проблеми.

Фондацията инициира дарителски и доброволчески мероприятия, в т.ч. събиране на храни и дрехи за подпомагане на възрастни и болни хора от Пернишка област. Подпомагала е дом за деца без родителски грижи в гр. Трън и Медико социалния дом в гр. Перник. Предоставяла е средства и труд за укрепването, реставрирането и доизграждането на черкви и манастири в региона, като: манастира „Архангел Михаил“-гр.Трън, „Скалния параклис“-гр.Трън, Гигински манастир и др. Организацията е инициирала доброволчески акции за изграждането на екопътека на Ждрелото на р.Ерма в Трън, почистване коритото на р. Струма, р. Ерма, района около крепостта „Кракра“-гр.Перник и др. Фондацията има осиновена еко пътека в Природен парк „Витоша”, за която полага периодично грижи. С доброволен труд  Фондацията е организирала и обучение на деца по рисуване, керамика, приложни изкуства и др. чрез създаване на детска академия “Еленче“ в област Перник. Участвала е в създаването на доброволчески мобилни групи за помощ на възрастни и болни хора след земетресението в гр. Перник и околните села.

През 2017г. съвместно с 6 страни, Фондацията, в качеството си на водеща организация е изпълнила проект по №  2016-3-BG01-KA105-035245 „Present Yourself – Be Successful!”  по КД1 „Мобилност“, сектор „Младеж“ на Програма „Еразъм+” за 2016г. Неговата цел е била младежката безработица и начините за справяне с нея.

През 2018г. неправителствената организация осъществи проект по програма „Европа за гражданите“, озаглавен:  „WWII: Memories of Eastern European Nations in Education“,с партньори  Словакия, Румъния и Чехия. Всеки партньор  засне определен брой участници – евреи с произход от съответната държава. Техните истински истории бяха включени във филм. Филмът се  използва за обучения на деца, студенти и преподаватели в различните страни, чрез провеждане на семинари с реалните разкази на участниците от Втората световна война и отношението към евреите. Целта е днешните поколения да почерпят опита от истинските истории, да видят ужаса и трагедията и да не я допускат да се повтаря никога отново.

От началото на 2019г. Фондация „ Отворена врата“ гр. Перник е партньор на СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“ по проекта:  „Eлектронна платформа за активен диалог, граждански мониторинг и обществена подкрепа на реформата в съдебната система“, финансиран от ОП „Добро управление“. Сред дейностите, които се осъществяват от партньора е 4-месечно гражданско наблюдение на Окръжен съд – Перник и  включването на съда и други организации в създадената по проекта обществена  електронна платформа за активен диалог, граждански мониторинг и обществена подкрепа на реформата в съдебната система.

Фондацията е и партньор по проект на програма Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020 „Environmental education – a bridge for sustainable development of the cross border region“, чиито цели са: Да създаде капацитет и възможности за екологично образование в трансграничния регион; Да насърчава осведомеността за околната среда, отговорното поведение и в крайна сметка действия чрез образование; Да се изгради връзка с околната среда и да се променят възприятията, които младите хора имат към околната среда.

Фондацията изпълнява и проект: „Csaladok, tükrök, Europa – Families, mirrors, Europe“ -608951-CITIZ-1-2019-1-HU-CITIZ-TT по програма „Европа за гражданите“.  Целта е да бъдат премахнати общите предразсъдъци на жителите на 6 държави, ангажирани по проекта, сред които и България, като евроскептицизъм, неприязън към мигранти или цигани, хомофобия, чрез програми и ежедневно подчертани ценности на ЕС. Проектът поставя акцент върху неформалната група, наречена СЕМЕЙСТВО, която има най-голямата сила за оформяне на личността за хората. Основният метод на работа се нарича ПРОГРАМА ЗА СЕМЕЙНО ЛЕЧЕНИЕ. Чрез нея се търси решение за сенсибилизиране на много твърди, културно враждебни или предубедени граждани.

Фондация „Отворена врата” притежава лиценз за социални услуги за деца № 1131 от 19.01.2017г. и Удостоверение за регистрация № 00077-0004 Заповед № РД1-19/25.01.2017г. за предоставяне на социални услуги /ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА/.

Връзка с Фондацията на e-mail: otvorena_vrata@abv.bg или на FB страницата: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009096366262&fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCX0eefW2zPq80-V18IZI94PvazshXbutgWd57PQGg0oXvmcYpFO05mFAUrlMTOUdnTCJBPpUs1yPfv

------------------------------------

----------------------------------------------------------

Font Resize