Демократично Сдружение Искам да знам  е основано през 2004 г. в гр. Шумен. Основната цел на организацията е да работи за развитие на гражданското общество в област Шумен, в България, на национално и европейско ниво, подкрепяйки европейското гражданство и насърчавайки европейските ценности.

В периода 2004 – 2006 година организацията реализира първите си два проекта, свързани с развитие на гражданското общество. И двата бяха финансирани от предприсъединителните инструменти – Програма ФАР по процедурите „ Развитие на гражданското общество“ 2002 и 2004. С първият проект създадохме Антикорупционен център в Шумен и Обществен съвет срещу корупцията на местно ниво. Разглеждахме отправени към центъра сигнали и работихме съвместно с институците, ангажирани в превенцията на корупцията на местно и регионално ниво. По вторият проект създадохме местен капацитет за превенция на корупцията, чрез силен граждански контрол. Реализираните от организацията съвместни инициативи с местни власти, полиция, органи на правораздаване, изградиха устойчиви партньорства и местен капацитет за ограничаване на корупционните практики, чрез прилагане на активен граждански контрол на местно ниво.

В периода 2007-2009г. организацията ни бе партньор на Центъра на НПО в Разград при осъществяване на граждански мониторинг на съда в Шумен, като във фокуса на наблюденията бе прилагането на гражданско-процесуалния и наказателно-процесуалния кодекси.

В успешно проведена законодателна инициатива в периода 2008-2009г., организацията ни допринесе за промени в българското законодателство, свързани с осигуряването на повече прозрачност и възможност за граждански контрол на процедурите по обществени поръчки. Организацията ни е сред членовете на Обществения съвет към Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите в 43-то и в 44-то Народно събрание на Република България. Нашата област на компетентност е: „Развитие на гражданското общество”. Ние даваме експертни становища при изготвянето на законите.

В рамките на проект: „Обществена подкрепа за предотвратяване на агресията сред подрастващите“, финансиран по ПМС 136/2010г. създадохме Стратегия за превенция на агресивното поведение сред деца и ученици от 15-18 години в Община Шумен. Тя бе направена сред задълбочено изследване на формите на агресията сред учениците в училище и извън него по въпросника на Бъс-Дюрке. Стратегическият документ се фокусира върху определянето на мерки за превенция и ограничаване на агресивните прояви. В рамките на проекта, издадохме наръчник за учители, като ги насърчихме да прилагат непопулярни за училищната среда модели на интерактивно обучение „чрез поставяне на агресора в обувките на жертвата по време на процеса на симулация в класната стая“, с цел преодоляване на агресивните прояви сред учениците. Общински съвет – Шумен одобри стратегията и по нея в продължение на 3 години бяха реализирани редица проекти на НПО и училища, с финансовата подкрепа на общинския бюджет. Като партньор на Търговско-промишелната палата на Венеция (Италия) реализирахме през 2015-2016г. образователен иновативен проект по програма „Еразъм +“, озаглавен: „Помогнете ми“ („Help me“). В рамките на проекта заедно с представители на още 4 държави  разработихме мобилно приложение под формата на игра, с което хората от различни възрасти,  играейки се учат правилно да реагират в ситуации на природни бедствия – земетресения и наводнения. Един от проектите « Ползвай безопасно интернет» бе осъществен през 2017г. от нашата организация.По него бяха  разработени видеоуроци за безопасно ползване на интернет от деца. Обхванахме общо 175 деца от град Шумен, при заложени минимум 100. Общо 87 от тях бяха в предучилищна възраст, а 88  от децата – в начална училищна възраст (I-III) клас. Видеоуроците по забавен и достъпен за децата начин им показват как да реагират в ситуация на агресия, проявена към тях, когато ползват интернет, а също и как безопазно да сърфират в Мрежата. Видеоуроците бяха представени в детски градини, начални и средни училища в гр. Шумен и качени във видеоканала на нашата организация в youtube.com.

Нашата неправителствена организация има дългогодишен опит и принос за укрепване на правосъдието, борбата с корупцията и утвърждаването на гражданския мониторинг като добра практика за ефективно взаимодействие с местните власти и публичните институции, а също и със съда при прилагане на законите – за гарантиране на прозрачността, независимостта и достъпа до правосъдие на хора от уязвими групи.

Един от проектите, които сме изпълнили  в областта на правосъдието е  озаглавен: „Прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено доверие“. Финансиран е от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България и основно от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Добро управление“. Основната цел на проекта е осигуряването на ефективен механизъм за граждански контрол върху работата на съда и съдебната система в България. С проекта въведохме устойчиви методи за активно гражданство в реформирането на системата на съда, и по този начин допринесохме за осигуряването на по-голяма прозрачност, достъпност и независимост на съда. По проекта извършихме анкетно проучване за публичния образ на съда и за доверието на обществеността към него, създадохме инструменти и методология за провеждането на граждански наблюдения, обучихме наблюдатели, които проведоха граждански мониторинг на Районен съд – Шумен и Окръжен съд – Шумен. Резултатите от него бяха анализирани в доклади с изведени в тях препоръки, с които съда ще повиши прозрачността си и доверието на гражданните и ще подобри своя публичен образ. В момента работим по втори съдебен проект, финансиран по Оперативна програма „ Добро управление“, който освен прозрачността и доверието на гражданите към осъществяваната реформа в съдебната система, трябва да подобри взаимодействието между гражданите и правораздавателните органи, и най-вече със съда. С оглед на това в рамките на проекта бе разработена и настоящата електронна платформа, посредством която устойчиво ще се подобрява във времето комуникацията между съда и други органи от системата на пръвосъдието и гражданите.

Всички наши проекти и резултатите от тях, можете да видите в интернет-страницата на СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“: http://iskamdaznam.org/

Проект: „Прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено доверие 2017-2018“

Проект: „Обществена подкрепа за предотвратяване на агресията сред подрастващите 2010 -2011“

Font Resize