ОБЯВИХА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪДЕБЕН ПРОЕКТ

Проектът “ Електронна платформа за активен диалог, граждански мониторинг и обществена подкрепа на реформата в съдебната система“ бе осъществен от СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“ гр. Шумен и Фондация “ Отворена врата“ гр. Перник, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Добро управление“. В продължение на 18 месеца, двете неправителствени организации реализираха поредица от дейности, целящи повишаването на общественото доверие и подкрепата за реформата в съдебната система. Един от основните резултати по проекта е създаването на Обществена електронна платформа в помощ на гражданите и съда: www.moetoptavo.bg, която събира на едно място обща и специализирана информация, необходима за повишаване на правната култура на гражданите. Платформата осигурява връзка с правни специалисти, които да подпомагат гражданите в решаването на техни конкретни казуси. Тя популяризира и извънсъдебни способи за решаване на спорове, посредством медиация и арбитраж. Пригодена е за ползване и от хора със зрителни увреждания. Друг важен резултат от изпълнението на проекта е подобряване на достъпността и прозрачността на Окръжен съд – Перник.“След проведеното гражданско наблюдение на съда и изготвения доклад с препоръки, ръководството на ОС – Перник въведе нови правила, улесняващи достъпа на хора с увреждания до и в сградата на съда“, обяви председателя на Фондация “ Отворена врата“ инж. Ирена Георгиева. Тя изказа благодарност към водещата организация по проекта – СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“, за полезния опит и добрите практики, които са били предадени на Фондацията при организирането на гражданския мониторинг на съда.

Font Resize