На 1 юли 2020 година в Районен съд – Перник се състоя церемония по встъпване в длъжност на съдиите Кристина Костадинова, Симона Кирилова и Ивайло Колев, които са назначени с Решение на СК на ВСС по Протокол № 19/16.06.2020 год., изм. и доп. с Решение по Протокол №22/26.06.2020 г. и Решение на СК на ВСС по Протокол № 21/23.06.2020 год., изм. и доп. с Решение по Протокол №22/26.06.2020 г.
Съдиите Костадинова и Кирилова са завършили през 2015 година висшето си образование по специалността „Право” в СУ „Св. Климент Охридски” гр. София, а през 2018 година са встъпили като младши съдии в Окръжен съд – Перник.
През 2008 година във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ съдия Ивайло Колев е завършил своето висше образование по специалност „Право“. Преди да встъпи в Районен съд – Перник съдия Колев има над десет годишен юридически стаж като младши експерт в Агенция за приватизация – София, съдебен помощник в Софийски градски съд, както и младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново.
Председателят на Районен съд – Перник от свое име и от името на всички съдии и съдебни служители приветства с „Добре дошли” съдиите Костадинова, Кирилова и Колев като им пожела много здраве, удовлетвореност от работата и много добри атестации.

Font Resize